Logo SUPERTROUT
 

logo progetto supertrout

Improving SUstainability and PERformance of aquaculture farming system: breeding for lactococcosis resistance in rainbow TROUT

SUPERTROUT

PRIMA (Akdeniz Bölgesi'nde Araştırma ve İnovasyon Ortaklığı) tarafından finanse edilen üç yıllık bir projedir. SUPETROUT'un amacı, yenilikçi stratejiler kullanılarak Akdeniz bölgesinde bulunan gökkuşağı alabalığı çiftliklerinin sürdürülebilirliğinin ve kârlılığının iyileştirilmesidir.

SUPERTROUT, Bölüm 2 - Multi-Topics 2019, "Farming System" çağrısı altında onaylanmış bir RIA (Araştırma ve İnovasyon Eylemi)'dır

 

 

BROCHURE pdf - 626.6 Kb 

 

 

PROJE SUNUMU:

PRIMA - Partnership for research and innovation in the Mediterranean Area

PRIMA - Founded projects 2019

 

Project

Title: Improving SUstainability and PERformance of aquaculture farming system: breeding for lactococcosis resistance in rainbow TROUT.
Acronimo: SUPERTROUT 

 

Programme

PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area)

 

Call

Sezione 2 – Multi-Topics 2019

 

Thematic area & topic

Farming System - 2.2.1 RIA small scale farming systems innovation

 

Duration

December 2020- November 2023 (months 36)

 

Funding

664.000 €

 

Partners

6 from 4 Countries

Konunun Önemi

Akuakültür, dünyadaki insan nüfusu artışıyla doğal balık kaynaklarının tükenmesine yönelik kazanılan stratejiyi temsil etmektedir. Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde küçük ölçekli tarım sistemleri yaygın olup, bu ülkelerin yüzey ve yeraltı su kaynakları alabalık yetiştiriciliğine uygundur. İtalya, Türkiye, İspanya ve Yunanistan, gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üreticileri arasında ilk sıralarda yer almaktadırlar.

Su ürünlerine olan talebin artması, üretim sistemlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirme ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Bu durum aşıların geliştirilmesi, üreme performansı ve hastalık direnci ile ilgili genetik özelliklerin seçimi iyi bir yönetim ve teknolojik iyileştirme ile yapılabilir.

SUPERTROUT, Su Ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde önemli bir sorun olan bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek için yeni yaklaşımlar kullanmak ve aynı zamanda küçük ölçekli tarım sistemlerinin çevresel sürdürülebilirliğini ve karlılığını geliştirmek için tasarlanmıştır. Özellikle, Lactococcus garvieae dünya çapında su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplardan sorumludur. Bu bakterinin sebep olduğu enfeksiyondan kaynaklanan kayıplar, toplam gökkuşağı alabalığı üretiminin %10 ile %60'ı arasında olup su sıcaklığı 15°C'yi aştığında ölüm oranı da artmaktadır. Bu, son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak laktokokosis salgınlarının yayılması Akdeniz’e sınırı olan ülkeler için kritik bir konudur.

Bu projenin genel amacı, aşağıda maddeler halinde sıralanan yenilikçi stratejilere dayalı olarak laktokokosis ile mücadele eden küçük ölçekli gökkuşağı alabalığı çiftliklerinin sürdürülebilirliğini ve karlılığını artırmaktır: Bu amaç doğrultusunda;
  • Marker destekli seleksiyonla doğal olarak laktokokkosise dirençli alabalıkların belirlenmesi,
  • Daldırma yöntemi ile uygulanabilecek rekombinant aşının geliştirilmesi,
  • Alabalıkların genetik özelliklerini kullanarak üreme performanslarının iyileştirilmesi
Bu yaklaşımın kullanılmasıyla hastalık kontrolü ile ilgili maliyetler azalacağından karlılık artacak, antibiyotik tedavisine bağlı olarak çevresel kontaminasyonun ve antibiyotiğe dirençli suşların azaltılmasıyla sürdürülebilirlik sağlanacaktır.
Bulaşıcı bir hastalık olan laktokokosisden kaynaklana ekonomik kayıplarda %20'lik bir azalma ve balıkların üreme performansında %10'luk bir iyileşme beklenmektedir.
Sample title
Şekil 1: Grafiksel özet

İş paketleri açıklaması

SUPERTROUT 36 aylık bir periyotta tamamlanacaktır.

Proje ikisi yatay [İş Paketi (İP) 1 ve İP5)] ve üçü ise bilimsel (İP2-3-4) olmak üzere toplamda 5 İş Paketinden oluşmaktadır:

İP1_Yönetim: genel amaç, projenin dinamik ve verimli bir şekilde yönetilerek iş paketleri içerisinde ve arasındaki işbirliğini sağlayarak proje gelişimini koordine etmek, izlemek ve yapılandırmaktır.

İP2_Genetik olarak laktokokosise dirençli alabalıkların belirlenmesi: temel amaç genetik olarak dirençli alabalıkları seçmektir. Bu amaca, 1) alabalıkların farklı L. garvieae suşları ile enfekte edilerek MHC sınıf II geninin 140T varyantının direnç seviyesinin değerlendirilmesiyle, 2) gökkuşağı alabalığının laktokokosise genetik direnci ile ilgili mevcut verilerin entegrasyonu, hem MHC sınıf II tabanlı aday gen çalışması hem de her bir proje ortağının bulunduğu ülkelerdeki doğal laktokokosis salgınlarına ait farklı alabalık hatları üzerinde GWAS yapılmasıyla, 3) patojen evriminin zaman içinde moleküler özellikler, patojenite ve antimikrobiyal direnç açısından değerlendirilmesi ile ulaşılmaya çalışılacaktır.

İP3_ Rekombinant-protein aşısının geliştirilmesi: temel amaç rekombinant-protein aşısının geliştirilmesidir. Bu amaca, immünojenik proteinin belirlenmesi, rekombinant teknoloji kullanılarak aşı üretimi ve aşı etkinliğini değerlendirmek için aşının balıklara banyo yöntemiyle verilmesiyle ulaşılacaktır. İmmünojenik proteinleri tespit etmek için kullanılacak serumlar, laktokokkosis salgınlarında toplanacak olması ve aşının etkinliğini değerlendirmek için kullanılacak suşun seçiminin patojen karakterizasyon sonuçlarına göre yapılacak olmasından dolayı İP3’ün verimliliği İP2’ye bağlıdır.

İP4_ Üreme performanslarının iyileştirilmesi: ana amaç, MHC sınıf II ile ilgili kriptik dişi seçimi (CFC) fenomenini kullanan üreme performanslarının iyileştirilmesidir. İP4, diğer İP'lerden bağımsız olarak gerçekleşecektir. Bununla birlikte, İP4 ve İP2’nin amaçları farklı olsa bile, her iki iş paketinde MHC sınıf II geninin çalışmasına odaklanmaktadır.

İP5_Yayma, kullanım ve iletişim: yayma faaliyetlerinin temel amacı, beklenen etkileri en üst düzeye çıkarmak için SUPERTROUT projesinin hedef gruplar üzerinde hem Avrupa hem de Avrupa dışı düzeyde görünürlüğünü artırmaktır. Kullanım planı, küçük ölçekli tarım sistemlerinde bulaşıcı hastalıkları kontrol etmek için önerilen dirençli genetik hatların ve rekombinant protein aşısının etkisini artırmak ve beklenen etkiyi tam olarak elde etmek için pazara geçişi hazırlamak üzere tasarlanacaktır. İletişim eylemleri genel olarak farkındalığı artırmaya,  paydaşları ve ilgili su ürünleri yetiştiricilerini proje hakkında bilgilendirmeye ve karşılıklı olarak verimli ilişkiler kurmaya, yönetmeye ve sürdürmeye yardımcı olacaktır.

Partners

Logo SUPERTROUT

Logo Università degli studi di Udine

Logo Fariano Genetics

Logo Università di Madrid

Logo ELGO-DIMITRA

Logo Karadeniz Technical University

Contacts

Newsletter

To subscribe write to:silvia.colussi@izsto.it

Administrator

Acutis Pier Luigi: pierluigi.acutis@izsto.it
Colussi Silvia: silvia.colussi@izsto.it
Teppa Giovanni: giovanni.teppa@izsto.it
Pastorino Paolo: paolo.pastorino@izsto.it

Social Network

Logo FacebookLodo LinkedIn

 

 

 

Contatti

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Via Bologna 148, 10154 Torino 

C.F. / P.IVA:05160100011

Codice univoco IPA UF6CXU

PEC: izsto@legalmail.it

Amministrazione trasparente

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006

Amministrazione trasparente (fino al 15.12.2022)

Piano Transizione Digitale 22-24

Il Piano di Transizione Digitale 2022-2024 deliberato con Delibera del D.G. n. 0000116/B204/2023 del 28/08/2023

Seguici su

facebook